Prentenlijst van Hoffers

Voor vindplaatsen, zie KVCS p. 763

  1. Deez' print is voor het zoete Kind, | Dat zijne ouders wel bemind ... 4 vss. 20 hsn.  

  2. Deez' Print, o lieve Jeugd! ziet gij aan u vereeren, | Om spelend, met gemak, het A,B,C, te leeren. 24 hsn. sign. Schuyling.

  3. Zie hier o lieve jeugd! een aantal oorlogshelden | Die door het oorlogsvuur den vrede eens herstelden. 16 hsn. sign. Schuyling.

4. O lieve kinderen! ziet de dieren op deez' print; Kent hunnen naam en aart, als gij hen levend vindt. 8 hsn.

5. Ziet, Kinderen! hier twee Azianen, | Dan volgen er twee Afrikanen; | Drie zijn er uit Anstrazia, | En ťťn slechts uit Amerika. 8 hsn. sign. Schuyling, vreemde volkeren.

6. Zie lieve kleine op deze print; Maakt Muzikanten aan u bekend... 4 vss. 16 hsn. sign. Schuyling, militaire muzikanten.

7. Ziet, Lieve Jeugd! dit Pluimgediert... 4 vss. 12 hsn. sign. Schuyling, vogels, coll. Waller 4, Stoffel; 1840, Waller Z i.

8. Het kind dat altijd vlijtig leert... 4 vss. 12 hsn. sign. Schuyling, kinderspelen.

9. Deez' prent vertoont u, lieve Jeugd! | Het vol genot van kindervreugd... 4 vss. 12 hsn. sign. Schuyling, meisjesspelen.

10. De handel, schoon in 't klein gedreven,  Schijnt toch nog eenig winst te geven... 4 vss. 16 hsn. sign. Schuyling, leurders.

11. Voorstelling der ontvlngting van den zeer beroemden Hitgo Grotins of Huig de Groot, uit zijne gevangenis op het | Slot Loevestein, liggende tegen over de stad Gorinchem of Gorkum, in Zuid Holland; voorge≠vallen in htt jaar 1621. 8 hsn. sign. Schuyling. Ook met titel : De Geschiedenis van Hugo de Groot. 1840.

12. Let wel, Kinderen! en bemerkt, Hoe Vlas en Lijnwaad werdt bewerkt. 16 hsn. sign. Schuyling.

13. De Lente schetst het beeld der jeugd, | De Zomer Jonge-Lieden deugd, | De Herfst vertoont den huwelijks-tijd |[ De Winter wijst op d'eeuwigheid. 4 hsn. sign. Schuyling, de vier jaargetijden.

14. Kunt gij fraaijer prent begeeren? Kindren, hier is veel te leeren? 24 hsn. sign. Schuyling, ambachten en beroepen.

15. Eenige bijzonderheden uit het leven van Richard Whithington, wiens geboortejaar niet juist bekend is, doch die te | Londen, de hoofdstad van Engeland, in den ouderdom van bijna 90 jaren is overleden. Zijne geschiedenis staat in Arrenberg, | HistoriŽn en zonder≠linge gevallen, vierde deel, 296 tot 317. 8 hsn. sign. Schuyling. Ook met titel: De Levensgeschiedenis van Richard Whithington..

16. Vooraf gedaan, daarna bedacht, heeft menigeen in leed gebragt. 16 hsn. sign. Schuyling.

17. O, hoe edel is het Kind, Dat tot deugden is gezind! 12 hsn. sign. Schuyling, moraliserende taferelen.

18. Ziet, Kinderen! veel Dieren en hun naam op deze prent, 't Verblijf in 't Werelddeel of Land maakt zij u ook bekend. 36 hsn., dieren.

19. De Geschiedenis, bij welke deze afbeeldingen behooren, 's zeer leeslustwekkend en leerrijk, beschreven door den beroemden kindervriend | Campe. De derde Druk van dezelve is, in 1815, uitgegeven te Amsterdam, bij J. ten Brink Gz. en J. de Vries. 12 hsn. sign. Schuyling, Robinson CrusoŽ.

20. Eenige bijzonderheden uit het leven van Peter den Grooten, Czaar, of Keizer, van Rusland, gedurende zijn verblijf | als Scheepstimmerman te Zaandam en Amsterdam, in 1697 en 1698; en zijn tweede bezoek aldaar in 1717. Volgens de | Beschrijving van den Heer en Mr. J. Scheltema. 12 hsn. sign. Schuyling.

21. De Geschiedenis van den Zwitser Willem Teil. Beschreven door Arrenberg : HistoriŽn en zonderlinge gevallen, Deel 3 bl. 25-29 en door F.L. Graaf van | Stolberg... 2 regels. 8 hsn. sign. Schuyling. Ook met titel : De Geschie≠denis van Tel uit het vrije Zwitserland, Leert u, o lieve Jeugd! de liefde tot het Vaderland.

22. Zie op deez' Prent, o lieve jeugd! Een kleine schets van Kermisvreugd. 16 hsn., kermistaferelen.

23. Uilenspiegel was een guit, ; En voerde vele grillen uit; 1| Doch kind'ren volgt nooit zijn leven | Dat u geen eer maar schand zou geven. 24 hsn.

24. Ziet kind'ren ziet een poosje, | Kent gij deze bruiloft niet? | 't Is die van Kloms met zijn Roosje, | Wat deez' prent u hier aanbied. 8 hsn.

25. Dees prent is 't geld wel dubbel waard, j| Waar Asschepoester van den haard, j] En in verdrukking van 't gezin, | Toch werd verheven tot Vorstin. 12 hsn.

26. Ziet eens, kindren! deze prent | Maakt u duidelijk bekend | Met klein Duimpje, o zoo raar | Doch het is een Fabel maar. 12 hsn.

27. Dit Prentgcschenk leert U van Speyk, | door moed beroemd, in deugden rijk, | En leert dat de geschiedenis, | Van uwen tijd heldhaftig is. 8 hsn.

29. Dat u deez prent o Vaderlandsche jeugd, | Oprecht verblijd en hartelijk verheugd | Want bij de smaad door Belgen aangedaan | Lacht u de moed en deugd van Hollands strijders aan. 8 hsn. geschiedenis van 1830.

30. Aanschouw o jeugd in deze prent | Waaraan men Neerlands magt erkent... 4 vss. 16 hsn., militairen.

31. De Vernieuwde Jan de Wasscher. 24 hsn.

32. Leert, kinderen uit deez' prent van Genovefa's leven,Dat, als er onspoed treft, de deugd geduld kan geven. 12 hsn., leven van Genoveva.

33. Zie! lieve Kindertjes dat 's plaisier, vijf en dertig vogels vindgij hier... 4 vss. 35 hsn.

34. De Groote Beestenmarkt alhier in onze stad, | Bevat in overvloed aan Vee een groote schat... 4 vss. 12 hsn. sign. W. Bal, de slachttijd.

35. De Haring-Visscherij brengt schatten in ons land, | Leest kinderen dan deez' prent, gij ziet aan alle kant : j | Hoe ieder in zijn vak, tot nut der Maatschappij, | Op hoop van groote winst, met ijver werkzaam zij. 8 hsn. sign. W. Bal, de haringvisserij.

36. Het vermakelijk Kinderspel. 36 hsn., floskaartjes.

37. Van Moeder de Gans, o lieve jeugd zijn hier in fabeldicht deez acht verhalen in een prent gesteld en ieder toegelicht. 8 hsn., Roodkapje, Blauwbaard en andere vertellingen, op naam Hesselink.

38. Roodkapje. 12 hsn., op naam Hissink, coll. N.O.M.; op naam Gebr. v. Kapel, coll. v. Kuyk, N.O.M.  

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 15 maart 2015. Overname, kopiŽren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.